what is jyotirlinga history


Jyotirlinga - Wikipedia, the free encyclopedia

--------------------

** Jyotirlinga **

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Jyotirlinga is located in India
Somnath
*Somnath*
Mallikarjunaswamy
*Mallikarjunaswamy*
Mahakaleshwar
*Mahakaleshwar*
Omkareshwar
*Omkareshwar*
Vaidyanath
*Vaidyanath*
Vaidyanath (deoghar)
*Vaidyanath (deoghar)*
Bhimashankar
*Bhimashankar*
Rameshwaram
*Rameshwaram*
Nageshvara
*Nageshvara*
Nagesh (Jageshwar)
*Nagesh (Jageshwar)*
Nagnath (Aundha)
*Nagnath (Aundha)*
Vishwanath
*Vishwanath*
Triambkeshwar
*Triambkeshwar*
Kedarnath
*Kedarnath*
Location of 12 Jyotirlinga Temples.

Part of a series on
Hinduism
Om symbol.svg
· Hindu
· History

Concepts

· /*God*/
· · Brahman
· Ishvara

· Views on monotheism
· God and gender

· /*Life*/
· · Atman
· Maya
· Karma
· Samsara

· Purusharthas
(Dharmaʉۢ Arthaʉۢ Kamaʉۢ Moksha)

· /*Ethics*/
· · Niti shastra
· Yamas
· Niyama

· Ahimsa
· Asteya
· Aparigraha
· Brahmacharya
· Satya
· Damah
· Dayā
· Akrodha
· Ārjava
· Santosha
· Tapas
· Svādhyāya
· Shaucha
· Mitahara
· Dāna

· /*Liberation*/
· · Bhakti yoga
· Jnana yoga
· Karma yoga

Schools

· /*Six Astika schools*/
· · Samkhya
· Yoga
· Nyaya
·
Vaisheshika
· Purva mimamsa

· Uttara mimamsa (Vedanta)
(/Dvaita/ʉۢ /Advaita/ʉۢ /Vishishtadvaita/)

· /*Other schools*/
· · Pasupata
· Saiva
· Pratyabhijña
· Raseśvara
· Pāṇini Darśana

Deities

· /*Trimurti*/
· · Brahma
· Vishnu
· Shiva

· /*Other prime Devis / Devas*/

· /Puranic/


· Saraswati
· Lakshmi
· Parvati
· Shakti
· Durga
· Kali
· Ganesha
· Kartikeya
· Rama
· Krishna
· Hanuman

· /Vedic/


· Prajapati
· Rudra
· Indra
· Agni
· Dyaus
· Bhumi
· Varuna
· Vayu

Texts

· /*Vedas*/
· · Rigveda
· Yajurveda
· Samaveda
· Atharvaveda

· /*Divisions*/
· · Samhita
· Brahmana
· Aranyaka
· Upanishad

· /*Upanishads*/
· /Rig/


· Aitareya
· Kaushitaki

· /Yajur/


· Brihadaranyaka
· Isha
· Taittiriya
·
Katha
· Shvetashvatara
·


Source: en.wikipedia.org/wiki/Jyotirlinga

© 2005-2019 HaveYourSay.org